Ce: Cine: Asocia?ia The Social Incubator
Când: 28 noiembrie Unde:

Asocia?ia The Social Incubator a fost înfiin?at? în aprilie 2014 de c?tre un grup de 5 prieteni, profesioni?ti în domenii diferite, care, dup? ce s-au implicat împreun? în multiple activit??i de voluntariat luând forma unui sprijin punctual ?i pe termen scurt pentru tinerii institu?ionaliza?i, au realizat c? nevoile acestor tineri sunt mult mai complexe ?i c?, pentru a determina o schimbare real? ?i sustenabil? în vie?ile lor, e necesar ca ei s? fie sprijini?i în mod individual, pe termen lung.

Astfel, în mai 2014 a fost lansat programul principal al organiza?iei, al c?rui scop este de a-i sus?ine pe tinerii care au p?r?sit – sau urmeaz? s? p?r?seasc? – sistemul de protec?ie a copilului, cu vârste cuprinse între 16 ?i 26 de ani, s? fac? tranzi?ia (în alte condi?ii foarte dificil? ?i împânzit? cu riscuri) c?tre via?a adult? într-o manier? care s? le pun? în valoare aptitudinile ?i s? le asigure independen?a pe termen lung. Programul a început în regiunea Bucure?ti-Ilfov ?i, începând cu anul 2016, s-a extins în toate cele 8 regiuni administrative ale României, reu?ind s? sus?in? pân? în prezent peste 400 de tineri în procesul de integrare socio-profesional?.

Campania „Un viitor independent ?i demn pentru tinerii institu?ionaliza?i” – este o component? direct? a programului men?ionat ?i implic? sus?inerea a 25 de tineri institu?ionaliza?i în procesul de integrare socio-profesional?, pe o perioad? de un an, printr-o gam? de interven?ii personalizate menite s? îi îndrume nu doar c?tre un loc de munc?, ci c?tre un parcurs profesional care s? le asigure independen?a pe termen lung.

Beneficiarii sunt tineri institu?ionaliza?i, cu vârste cuprinse între 16 ?i 26 de ani, care urmeaz? s? p?r?seasc? sau au p?r?sit recent sistemul de protec?ie a copilului la nivelul municipiului Bucure?ti.

În medie, costul lunar de sus?inere a unui tân?r în procesul de integrare socio-profesional? este de aproximativ 235 RON. Astfel, pentru a sus?ine 25 de tineri pe o perioad? de un an, este necesar s? strângem cel pu?in 70.000 RON.

Fondurile strânse sunt folosite pentru dezvoltarea de pachete de servicii personalizate, în func?ie de nevoile ?i specificul fiec?rui beneficiar în parte. În linii mari, metodele pe care le folosim pentru sus?inerea beneficiarilor no?tri sunt: consiliere în carier?, consiliere voca?ional? ?i psihologic?; educa?ie non-formal?; facilitare de stagii de practic?; ?i, ulterior, sprijin pentru g?sirea unui loc de munc? pl?tit, prin intermediul unor companii partenere sau al întreprinderilor sociale înfiin?ate chiar de c?tre asocia?ie (croitorie, tâmpl?rie, reciclare etc.).

Pentru a ne atinge obiectivul, încuraj?m atât dona?iile individuale (ex. 2% din impozitul pe venit, dona?ii individuale etc.), cât ?i sponsoriz?rile la nivel de companie (ex. 20% din impozitul pe profit, sponsoriz?ri punctuale etc.).

Dac? dori?i s? v? implica?i, v? rug?m s? ne trimite?i un email la office@asociatiasocialincubator.org ?i v? vom pune la dispozi?ie toate informa?iile ?i documentele necesare, în func?ie de tipul de dona?ie pentru care opta?i.

V? mul?umim foarte mult!